1. Poskytovateľom služieb v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok je spoločnosť Two elements s. r. o. Kesovský rad 1082/38, Mojmírovce IČO: 51288630 DIČ 2120668242 nie je platca DPH (ďalej len poskytovateľ). Priestor v ktorom sú poskytované služby sa nazýva Fly Zone a nachádza sa na Rázusovej 2 v Nitre.

2. PREDMET POSKYTOVANIA
organizovanie skupinových a individuálnych cvičení, workshopov a kurzov s možnosťou rezervácie miesta online organizovanie športových pobytov

3. REGISTRÁCIA
Pre rezerváciu miesta na cvičeniach je povinná registrácia klienta. Registrácia na webovej stránke www.fly-zone.sk je bezplatná. Registračný formulár obsahuje nasledovné povinné údaje: meno, priezvisko, telefón, email a heslo. Po vyplnení registračného formulára užívateľ obdrží potvrdzovací e-mail na aktiváciu registrácie.

4. REZERÁCIA A PLATBY pre jednorázové lekcie
Rezerváciu hodiny je možné vykonať iba prostredníctvom rezervačného system. Bez rezervácie nie je možné zúčastniť sa lekcie. Za neplnoleté dieťa vykonáva registráciu jeho zákonný zástupca. Rezerváciou na hodinu sa klient zaväzuje dodržiavať tieto obchodné podmienky a vyhlasuje, že:

  • pozná svoj zdravotný stav a ten mu umožňuje vykonávať danú aktivitu
  • lekcie absolvuje na vlastnú zodpovednosť príp. zodpovednosť zákonného zástupcu
  • za prípadné zranenie pri cvičení Fly Zone a jeho lektori nenesú žiadnu zodpovednosť

Klientom sú k dispozícii podložky a dopadové žinenky, ktoré môžu pre vlastnú bezpečnosť používať.

Platba za jednorázové lekcie môže byť vykonaná týmito spôsobmi:

  • bez doplatku (multisport karta, zľavový woucher, cheque dejeuner)
  • online platbou priamo v rezervačnom systéme
  • hotovosťou na mieste
  • permanentkou- permanentku je možné zakúpiť si online v rezervačnom systéme, alebo priamo v štúdiu za hotvosť, po uplynutí platnosti permanentky, zvyšná čiastka klientovi prepadá v prospech poskytovateľa

Poskytovateľ má právo zrušiť cvičenie, ak sa jeho uskutočnenie bude javiť ekonomicky neúnosné. V takom prípade sa klientovi vráti na účet alebo na permanentku plná suma, ktorú za hodinu zaplatil.

5. STORNO REZERVÁCIE
V prípade, že sa klient nemôže dostaviť na rezervovanú lekciu, môže v rezervačnom systéme vykonať odhlásenie. Najneskôr však 6 hodín od začiatku danej lekcie. Ak klient odhlásenie nevykoná v požadovanom čase, uhradená čiastka prepadá v prospech poskytovateľa.

6. ROZVRH
Rozvrh na jednorázové vstupy je zvyčajne k dispozícii na najbližšie 4 týždne. V prípade kurzov na najbližších 8 týždňov.

Každý tréning má v rozvrhu uvedenú kapacitu voľných miest a prideleného trénera. V prípade nepredvídateľných okolností sa môže tréner zmeniť. Klient v prípade zmeny trénera prideleného na daný tréning nemá nárok na vrátenie peňazí.

7. PRAVIDLÁ PRE KURZY
Kurzy majú obmedzený počet voľných miest, na kurz je potrebné si vopred rezervovať miesto. Po vykonaní rezervácie v rezervačnom systéme je potrebné kurz zaplatiť hotovosťou na prevádzke alebo prevodom na č. účtu: SK0983300000002901709729. Pokiaľ klient platbu nezrealizuje do 5 pracovných dní, jeho rezervácia bude zrušená o čom bude klient informovaný emailom.

V kurze má klient možnosť nahrádzať si lekcie. Počet náhradných lekcií a zoznam cvičení na ktorých je možné nahrádzať je uvedený v popise otváraného kurzu v sekcií rozvrh. Nárok na náhradný tréning vzniká po tom čo sa klient vopred odhlási z kurzovej lekcie a to minimálne 6 hodín pred jej začiatkom. Náhrady je možné čerpať počas doby trvania kurzu a 7 dní po jeho skončení. Na náhradnú hodinu je nutné rezervovať si miesto v rozvrhu.

Náhradný tréning na hodinách aerial prebieha formou open gymu – náhradník si opakuje kondičné a akrobatické prvky ktoré sa učil na predošlých hodinách. Nie je povinnosťou trénerky učiť ho konkrétne prvky z vymeškanej hodiny, tie sa naučí na vlastnom kurze. Náhradný tréning na ostatných hodinách prebieha formou vedenej hodiny. Nevyčerpané hodiny po skončení doby určenej na nahrádzanie prepadnú.

Počas akrobatických tréningov je nutné riadiť sa inštrukciami zodpovedajúcej trénerky. Trénerka každý cvik názorne predvedie a popíše. Je zakázané robiť nové alebo vlastné prvky, ktoré neboli vysvetlené a tiež je zakázané, aby študent učil ostatných kurzistov akékoľvek prvky vo vzduchu (pokiaľ trénerka neurčí inak). Na vlastné tréningy si môžete objednať súkromný tréning alebo prenajať sálu.

8.PERMANENTKY
Klient môže požiadať o predĺženie platnosti alebo prenesenie permanentky ak:

  • sa chce zúčastniť kurzu alebo výzvy, platnosť mu bude predĺžená o počet dní, rovný počtu dní trvania kurzu/ výzvy
  • mu zdravotný stav dlhodobo nedovoľuje čerpať permanentku.

Poskytovateľ môže bezplatne predĺžiť trvanie permanentky iba v prípade, ak klient predloží písomné potvrdenie o udalosti, ktorá klientovi znemožnila využívanie služieb. V takomto prípade je možné permanentku predĺžiť alebo preniesť na inú osobu. Podmienkou pre uplatnenie nároku na takúto zmenu je aby klient oznámil poskytovateľovi skutočnosti, ktoré mu zabránili využívať čerpanie permanentky, e-mailom alebo telefonicky a to najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa kedy k takejto skutočnosti došlo.

9. REKLAMÁCIE
Reklamácie prijímame písomne e-mailom na info@fly-zone.sk